Bài cúng lễ động thổ

  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
  Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
  phương.
  Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  Con kính lạy Quan ……… Vương hành khiển, ………………………… Chi
  thần, ........... Tào phán quan.
  Con kính lạy Các Tôn thần bản xứ.
  Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........
  Tín chủ con là: ………………………….......…….
  Ngụ tại: …………………….......................... ...........................................……� ��….
  Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra
  trước án. Vì tín chủ con khởi tạo (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây mới...) căn
  nhà ở địa chỉ …………………….......................... .................................................. ........….
  ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con, con cháu. Nay chọn được
  ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được
  động thổ (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây mới...). Tín chủ con lòng thành lễ vật
  dâng lên trước án thành tâm kính mời:
  Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
  Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
  Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.
  Ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa long mạch Tôn thần và tất cả các vị
  Thần Linh cai quản ở trong khu vực này.
  Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật,
  độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an,
  ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
  Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y
  thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này. Xin mời các vị tới đây chiêm ngưỡng
  tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an
  lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)