Xem tuổi vợ chồng hợp tuổi Tân Tỵ

  Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.

   

  CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI TÂN TỴ

  Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

  Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?

  Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

  Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

  Tuổi: TÂN TỴ
  (Đại Kỵ Hiệp Hôn)

  Trai tuổi Tân Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
  Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ.
  1. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  4. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  6. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu
  Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

  Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
  Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi.

  Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
  Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
  Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

  XIN LƯU Ý
  Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5, 9, 6, 10, 1, 12 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

  Tuổi: TÂN TỴ
  (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ
  (Chồng vợ đồng 1 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
  Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau đặng nên nhà.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ
  (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, hay khiến điều hao thất, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn tốt.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN
  (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU
  (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận, quí nhơn trọng đãi, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
  Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, chân hay đi, thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn làm ăn mới đặng.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT
  (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
  Tánh người vợ tánh sang, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI
  (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
  Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo gi ữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn mới đặng lập nên.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tình nên nhẫn nại.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ
  (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên đồng lo làm ăn mới tốt.

  ĐOÁN PHỤ THÊM

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO
  (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.
  Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN
  (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ
  (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ
  (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
  Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn mới đặng nên.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN
  (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít.
  Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU
  (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít.
  Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT
  (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
  Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố, đặng ấm no.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI
  (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.
  Tánh người vợ lòng hay lo tính , miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN
  (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn đặng làm nên, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO
  (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng.
  Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cũng đặng ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

  ĐOÁN PHỤ THÊM

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý
  (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đủ dùng.
  Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên .

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI
  (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con rất ít.
  Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT
  (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau ngày hậu ấm no.

  Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU
  (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ.
  Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

  CHÚ THÍCH:

  1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

  2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

  3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

  4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

  5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

  - Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
  “Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
  Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

  6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

  + Giải về hào con:

  1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
  2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
  3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
  4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
  5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

  theo thuatPT